logistikografeio

καλώς ήρθατε

στην ιστοσελίδα μας

Προφίλ

Το λογιστικό γραφείο της Ευαγγελίας-Μαρίχεν Μαντζανή
παρέχει αξιόπιστες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΦΙΛ


Το λογιστικό γραφείο της Ευαγγελίας-Μαρίχεν Μαντζανή παρέχει αξιόπιστες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία.

Η Ευαγγελία-Μαρίχεν Μαντζανή είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, άνοιξε το δικό της λογιστικό γραφείο τον Απρίλιο του 2013 και κατέχει άδεια λογιστή Β΄ Τάξης. Έχει παρακολουθήσει πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων πάνω σε θέματα εργατικών, συλλογικών συμβάσεων, φορολογικών θεμάτων, ελεγκτικής, διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η φιλοδοξία της είναι να συνεχίσει να είναι χρήσιμη στους επιχειρηματίες πελάτες της για πολλά ακόμα χρόνια, βοηθώντας τους να ενδυναμώσουν και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ ταυτόχρονα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον κάθε απλό φορολογούμενο που χρειάζεται τη συνδρομή της.

Φωτογραφίες

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομικών.
010 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986) logistikografeio
011 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99) logistikografeio
Έντυπα Μητρώου
Εντυπο Μ0 Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε-παροχή πληροφοριών logistikografeio
Εντυπο Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων logistikografeio
Εντυπο Μ2 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου logistikografeio
Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου logistikografeio
Εντυπο Μ4 Δήλωση διακοπής εργασιών logistikografeio
Εντυπο Μ5 Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης logistikografeio
Εντυπο Μ6 Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης logistikografeio
Εντυπο Μ7 Δήλωση σχέσων φορολογουμένου logistikografeio
Εντυπο Μ8 Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου logistikografeio
Εντυπο Μ9 Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης logistikografeio
Εντυπο Μ10 Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού logistikografeio
Εντυπο Μ11 Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού logistikografeio
Εντυπο Μ12 Δήλωση πωλήσεων από απόσταση logistikografeio
Εντυπο Μ13 Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. logistikografeio
Εντυπο Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος acrobat
Εντυπο Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων logistikografeio
Εντυπο Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών acrobat
Εντυπο Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών. acrobat
Εντυπο Φ-01 010 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα acrobat
Εντυπο Φ-01 012 Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα logistikografeio
Εντυπο Φ-01 013 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. acrobat
 Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ) logistikografeio
 Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους) logistikografeio
Εντυπo E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994) logistikografeio
Εντυπo Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994 logistikografeio
Εντυπο Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών logistikografeio
Εντυπο Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων logistikografeio
Εντυπo E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994) logistikografeio
Εντυπo Ε511 Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος. logistikografeio
Εντυπο
Φ1 009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. logistikografeio
Εντυπο
Φ2 050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. logistikografeio
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ) logistikografeio
Εντυπο Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων logistikografeio
Εντυπο Φ5 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων logistikografeio
Εντυπο Φ6 Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000. logistikografeio
Εντυπο
ΦΠΑ-018A  
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991 logistikografeio
Εντυπο Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.) logistikografeio
Εντυπο Β2 Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ. logistikografeio

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις


Βιβλία Β’ και Γ΄ κατηγορίας
Πρωτεύουσα φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων της χώρας είναι η τήρηση βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας. Σε όποια και από τις δύο και αν ανήκει η επιχείρησή σας, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να βελτιώσουμε τον λογιστικό τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής σας και να σας προστατεύουμε από πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν στους ασαφείς φορολογικούς νόμους. Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε είναι το Singular Accountant, προϊόν της εταιρείας Singular Logic που εγγυάται ασφάλεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Φυσικά διαθέτουμε πιστοποιημένη άδεια λογιστή Β' τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Παρέχουμε:

 • Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας.
 • Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησής σας, διαθέτουμε εργαζόμενο που ασχολείται αποκλειστικά με τις εξωτερικές εργασίες, οπότε δεν θα χρειαστεί να αποσπαστείτε από την εργασία σας.
 • Υποβολή προσωρινής και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του TAXIS.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
 • Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.

Ενάρξεις Επιχειρήσεων
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος ή ίδρυσης κάθε είδους εταιρείας, ποικίλει ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο εργασιών καθώς και τις πιθανές ειδικές επιπλέον άδειες λειτουργίας ή εγκατάστασης που μπορεί να χρειάζονται. Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης λόγω των τριβών με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι ένα επίπονο και χρονοβόρο στάδιο. Η σωστή διαδικασία των ενεργειών ίδρυσης βοηθά στην όσο το δυνατόν νωρίτερα έναρξη εργασιών άρα και την ταχύτερη πρώτη εισροή εσόδων από αυτή την επιχείρηση.

Παρέχουμε:

 • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).
 • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
 • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.

Μη μπλεχτείτε με τις διαδικασίες ίδρυσης χωρίς να μας συμβουλευτείτε ή απλά αφήστε τα όλα σε μας με μια απλή εξουσιοδότηση.

Μισθοδοσία
Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας του λογισμικού Union Μισθοδοσία. Έτσι η αυτόματη σύνδεση του λογισμικού με τις συλλογικές συμβάσεις, κάθε φορά που υπογράφονται, εγγυάται την αποφυγή των προστίμων και των πρόσθετων εισφορών που επιβάλει το ΙΚΑ χρόνια μετά.
Οι πελάτες μας δεν έχουν ούτε πρόκειται να έχουν ποτέ τέτοιο άγχος.

Παρέχουμε:

 • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.
 • Ακριβή υπολογισμό ΦΜΥ όλων των περιπτώσεων και αυτόματη συμπλήρωση προσωρινών και οριστικών δηλώσεων φόρου (Ε7)
 • Υπολογισμό και αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων.

Εξωτερικές Εργασίες
Βασική αρχή του γραφείου μας είναι να αναλαμβάνουμε όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες των πελατών μας ώστε αυτοί να επικεντρώνονται στη δουλειά τους αναπόσπαστοι.

Αναλαμβάνουμε:

 • Να μεταφέρουμε τα τιμολόγια στο γραφείο μας από τις επιχειρήσεις των πελατών μας για την ενημέρωση των βιβλίων και μετά την επιστροφή τους μαζί με τα εκτυπωμένα βιβλία, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ, τα οποία αρχειοθετούνται σε κλασέρ στην επιχείρηση για διευκόλυνση των πελατών μας καθώς και των ελεγκτικών οργάνων.
 • Τη διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.
 • Υπηρεσίες στις οποίες διεκπεραιώνουμε εργασίες για τους πελάτες μας: ΔΟΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζες.

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Ως κράτη μέλη της Ευρώπης έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικασίες.

Οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης είναι:

 • Η μηνιαία δήλωση VIES ενδοκοινοτικών συναλλαγών αποστολής ή λήψης αγαθών και υπηρεσιών ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXIS. Η δήλωση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο ελέγχου μεταξύ των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για επιχειρήσεις με υψηλά ποσά ενδοκοινοτικών αγορών ή πωλήσεων αγαθών, απαιτείται μηνιαίως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Intrastat.

Υπηρεσίες για Iδιώτες


Φορολογικές Δηλώσεις
Η ετήσια φορολογική υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική επιβάρυνση. Γιατί να ρισκάρετε το λάθος, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα;

Παρέχουμε:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).
 • Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.

Γενικές Υπηρεσίες
Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών εκτός των συμβουλών σε εργατικά θέματα και τις φορολογικές του δηλώσεις.

Αναφέρουμε μερικές ενδεικτικές:

 • Ιδιωτικά συμφωνητικά και μισθωτήρια.
 • Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση ακινήτου σας.
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες στη ΔΟΥ

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση και την εξοικονόμηση του χρόνου σας!

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Εξωτερικοί σύνδεσμοι που θα σας βοηθήσουν

Επικοινωνια


Για οποιαδήποτε απορία / ερώτηση / παρατήρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κούμα 4 - Λάρισα, κιν.: 6982 496602, e-mail: info@logistikografeio.net